Ogólne warunki użytkowania

I. Przepis podstawowy

I.1. Operator strony internetowej www.modisimo.pl (dalej także „Strona internetowa”) jest firmą FASHION INSPO LTD (dalej również „Operator”).
I.2. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami korzystania (zwanymi dalej również „Warunkami”), korzystając z Witryny zgadza się z niniejszymi Warunkami i ich indywidualnymi postanowieniami, na mocy których jest prawnie związany i zobowiązany do ich przestrzegania. Stosunki między stronami wynikające z korzystania z Witryny lub powstałe w związku z nimi reguluje w szczególności ustawa nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny (zwany dalej „znakiem towarowym”).
I.3. Celem Serwisu jest dostarczanie Użytkownikom informacji o ofertach towarów w sklepach internetowych i sklepach stacjonarnych.

II. Wyłączenie i wyłączenie gwarancji

II.1. Dane w Witrynie są dostarczane „takie, jakie są”, tj. Bez gwarancji ich prawdziwości i dokładności. Korzystasz z Witryny na własne ryzyko. Operator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z informacji znajdujących się w Witrynie.
II.2. Operator nie gwarantuje, że informacje w Witrynie odpowiadają celowi Twojej wizyty.
II.3. Operator nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego działania Strony.
II.4. Wszystkie informacje o produktach wymienionych w Witrynie pochodzą z danych wymienionych sprzedawców. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być wykorzystywane do odzyskiwania towarów zgodnie ze specyfikacjami. Informacje o produktach i rabatach nie mogą i nie stanowią oferty zawarcia umowy zgodnie z § 1732 ust. 1 Kodeksu cywilnego ani propozycji zgodnie z § 1732 ust. Ze względu na cel i funkcję Witryny żadna ze stron nie może ponosić roszczeń wynikających z zakończenia negocjacji umowy zgodnie z § 1729 Kodeksu cywilnego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowymi informacjami lub niedokładnością danych podanych w Witrynie, a Użytkownik nie może być uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych lub innych roszczeń wobec Operatora w wyniku tych informacji lub danych. Ryzyko uszkodzenia w związku z nieprawidłowymi danymi ponosi wyłącznie Użytkownik.
II.5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i dokładność informacji prezentowanych w Witrynie i zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnego materiału zamieszczonego w Witrynie bez uprzedniego powiadomienia.
II.6. Witryna może zawierać linki do innych witryn należących do innych osób fizycznych lub prawnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub zawartość tych zasobów ani za konsekwencje związane z korzystaniem z takich treści.
II.7. Operator może w dowolnym momencie czasowo lub na stałe zakończyć, ograniczyć lub zmodyfikować działanie Witryny, nawet bez uprzedniego powiadomienia.

III. Ochrona danych osobowych

III.1. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej jest regulowane ustawą nr 101/2000 Coll., O ochronie danych osobowych.
III.2. Operator jest jedynym przetwarzającym dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony internetowej.
III.3. Dane osobowe można usunąć z bazy danych na pisemne żądanie użytkownika. Operator może wówczas nie przetwarzać poniższych danych.
III.4. Aby zoptymalizować świadczone usługi, personalizować reklamy i analizować ruch, Witryna korzysta z plików cookie, za pomocą których Użytkownik wyraża zgodę.

IV. Zabroniona aktywność

IV.1. Użytkownik Witryny nie może korzystać z mechanizmów, narzędzi, oprogramowania lub procedur, które mają lub mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczne działanie Witryny i innych obiektów Operatora lub innych Użytkowników Internetu.
IV.2. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zakłócenie działania serwera Operatora, na którym działa Witryna, ani przeprowadzać innych ataków na ten serwer, ani nie może pomagać osobom trzecim w takich działaniach. W szczególności Użytkownik nie może obciążać serwera Operatora, na którym działa Serwis, automatycznymi żądaniami.
IV.3. Użytkownik Witryny nie może w żaden sposób (zautomatyzowany ani niezautomatyzowany) wyodrębnić bazy danych i / lub Witryny Operatora. Użytkownik nie jest uprawniony do przejmowania treści Witryny w żaden sposób w celach niezgodnych z celem Witryny zgodnie z art. I.3. Warunki.

V. Postanowienia końcowe

V.1. Witryna i jej poszczególne elementy (oprogramowanie, grafika itp.) Są chronione prawami autorskimi Operatora. Wszyscy są zobowiązani do unikania naruszania tych praw autorskich, w przeciwnym razie są narażeni na możliwość podjęcia działań prawnych (odszkodowanie, odpowiedzialność karna itp.).
V.2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ustanawia upoważnienia, agencji, partnerstwa, współpracy, zatrudnienia ani innych długoterminowych lub powtarzających się relacji między Operatorem a Użytkownikiem, które nie są bezpośrednio określone w niniejszych Warunkach.
V.3. Operator jest uprawniony do zmiany warunków w dowolnym momencie (§ 1752 kodeksu cywilnego). Zmiany te są wiążące dla użytkownika od momentu ich publikacji, lub od innej późniejszej chwili określonej przez Operatora.
V.4. Umowa o świadczenie usług, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez Operatora w formie elektronicznej i nie jest publicznie dostępna.

1. czerwca 2020
FASHION INSPO LTD